กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

SVOI เครื่องมือค้นหา คุณค่าร่วม

Bussiness
โดยพิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ผลพลอยได้สำคัญ จากการใช้เครื่องมือ SVOI คือ การชี้ให้องค์กรเห็นว่า มีหลายโครงการ/กิจกรรม CSR ที่มีผลกระทบต่อสังคมน้อย

การให้ความช่วยเหลือที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ csr-after-process ในรูปของการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินหรือวัตถุสิ่งของ หรือการอาสาสมัคร ถือเป็นจุดนำเข้าในกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเป้าหมาย แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยอาศัยการให้เงินหรือวัตถุสิ่งของโดยลำพัง อาจเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกตลอดเวลา หรือทำได้ชั่วครั้งชั่วคราว เนื่องจากเป็นงานอาสา โดยผลสะท้อนกลับอาจเกิดขึ้นในทางลบ หากการให้หรือความช่วยเหลือนั้นจำต้องยุติลงในวันหนึ่งวันใดข้างหน้า

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2