กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

หมกเม็ด ก.ม.วินัยการคลัง เปิดช่องรัฐบาลทหารซื้ออาวุธ?

รายงานพิเศษ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 62 บัญญัติว่า รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

นี่คือจุดเริ่มต้นของการต้องตรา กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ขึ้นมา ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พร้อมกับ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ ที่จะใช้บังคับแทนฉบับปี พ.ศ.2502 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2