กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ประเทศไทยคอรัปชั่นต้องลดลง

ในประเทศ
โดยชุลีพร อร่ามเนตร

หลังจากที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) เผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย หรือ CSI เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 2,400 ตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายทั้งข้าราชการ ผู้ประกอบการและภาคประชาชน พบว่า

อยู่ที่ระดับ 52 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ระดับ 53 คะแนน โดยประเมินจาก 4 หมวด ได้แก่ หมวดปัญหาความรุนแรง และหมวดการปราบปรามไม่ดีขึ้น ส่วนหมวดการป้องกัน และการสร้างจิตสำนึก ดีขึ้น

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2