กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

เศรษฐกิจ

วันเสาร์ 21 เมษายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

ยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้ ก.ค. นายกฯสั่งปฏิรูปตอบโจทย์ประชาชน

รายงานพิเศษ

วานนี้ (20 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดกรอบการทำงานและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้

ที่ประชุมฯเห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ไปปรับเนื้อหา โดยจะต้องไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2