กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

ธุรกิจ

วันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

‘คอบช.’เห็นชอบตั้งเครือข่ายทุนวิจัยฯ

ไอเดีย-ดีไซน์

จากนี้ไปจะตั้งคณะทำงานหลักเพื่อกำหนดภารกิจและกรอบความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ นำไปสู่การปฏิรูประบบจัดสรรทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยมีวาระสำคัญคือ การเสนอยุทธศาสตร์ สกว.ปี 2560-2564 และโครงการจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยของทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงการชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2562 และโครงการวิจัยท้าทาย แผนงานตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนหนองบัวลำภูโมเดล โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอมาทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2