กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

หุ้น-ลงทุน

วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์
 • วรรณกรรม
 • Bizweek
 • กายใจ

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

เจาะลึกผลกระทบการบัญชีใหม่ ทำไมต้องมีการเปลี่ยนใช้

บริษัทจดทะเบียน
โดยดร.ศุภมิตรเตชะมนตรีกุล พาร์ทเนอร์ ด้านการสอบบัญชี, ดีลอยท์ ประเทศไทย

มาตรฐานการบัญชีใหม่เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเกี่ยวข้องกับการรับรู้เงินลงทุน

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และตราสารอนุพันธ์ (derivatives) โดยจะมีผลบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกลุ่มสถาบันการเงินจะกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีรายการเหล่านั้นในงบการเงินมาก ส่วนกลุ่มอื่นอาจมีผลกระทบเป็นบางรายการ เช่น กลุ่มประกันภัยจะกระทบเรื่องเงินลงทุน กลุ่มพลังงานกระทบเรื่องตราสารอนุพันธ์ กลุ่มเช่าซื้อและสินเชื่อบุคคลจะกระทบเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น โดยภาพรวมมาตรฐานใหม่นี้จะทำให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีแนวโน้มที่ต้องตั้งเพิ่มขึ้น เมื่อความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้มีโอกาสสูงขึ้น ส่วนเงินลงทุนจะวิ่งเข้าหามูลค่ายุติธรรมทำให้มีความผันผวนต่อกำไรขาดทุนมากขึ้น และเรื่องตราสารอนุพันธ์ หากเป็นการป้องกันความเสี่ยงก็จะลดความผันผวนในความเสี่ยงที่ป้องกันไว้ต่อกำไรขาดทุนลง

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2