กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

i-NewsPaper

การเมือง

วันอาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 • ข่าวหน้าแรก
 • Photo Gallery
 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • ธุรกิจ
 • หุ้น-ลงทุน
 • ทัศนะวิจารณ์
 • ต่างประเทศ
 • จุดประกาย
 • เสาร์สวัสดี
 • @Taste
 • กรุงเทพวันอาทิตย์

Bangkokbiznews

icon keyสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบ, สมัครวันนี้!สมัครสมาชิก

แนะเด็กไทยเรียนสามัญควบคู่อาชีพอุดช่องโหว่คุณภาพการศึกษา

การศึกษา

เปิดสภาวะการศึกษาไทยปี 2560-2561 บ่งชี้ เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับเกือบ 100 %แต่ไม่มีคุณภาพ เหตุความเหลื่อมล้ำในสังคมยังสูง แนะเรียนแบบผสมเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน ผลักดันอาชีวะสู่อุตสาหกรรมเน้นรายได้

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2560 – 2561 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ว่า จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2560-2579 ที่มีเป้าหมาย 5 ด้าน คือ การเข้าถึงการศึกษา ความเท่าเทียม คุณภาพการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ในยุคของไทยแลนด์ 4.0 พบว่า คนไทยเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับเกือบ 100% แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำ คนที่อยู่ในเมือง มีโอกาสสูง มีฐานะทางครอบครัวที่ดี มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่าคนที่อยู่ตามชนบทหรือยากจน 

เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านแบบเต็มรูปแบบ
advertisements-p1
advertisements-p2